sharp

sharp
{ʃa:p}
I. 1. остър, изострен, заострен, подострен
2. ясен, ясно очертан/определен, ярък, ярко изра-зен, остър (за черти на лицето)
3. остър (за завой и пр.), рязък, стръмен
4. остър, рязък (за звук), остър, пронизващ, бръснещ (за вятър)
5. остър, рязък (за вкус), лют, парлив, тръпчив, стипчив, резлив, кисел, със силен/рязък вкус
6. остър, силен, мъчителен (за болка и пр.)
7. остър, рязък, язвителен, хаплив, троснат
8. остър (за слух, зрение, ум), тънък, наблюдателен, умен, схватлив, (природно) интелигентен, буден
to keep a SHARP watch on следя зорко
to be SHARP at arithmetic, etc. добър съм в/бива ме по смятане и пр
9. жив, бърз, енергичен, напрегнат (за борба и пр.)
SHARP walk бърза разходка
SHARP work бързо свършена работа, напрегната борба
SHARP's the word! по-бързо! давай
10. хитър, изкусен, безскрупулен, непочтен, нечестен, задкулисен
he was too SHARP for me той ме надхитри
11. sl модерен, елегантен, контешки
to be a SHARP dresser обличам се елегантно/модно/контешки
12. фон. беззвучен (за съгласна)
13. муз. с диез, много висок (фалшив)
II. 1. муз. диез
2. тънка игла за шев
3. разг. мошеник, измамник, шарлатан
4. ам. разг. експерт, познавач
III. 1. точно (за време)
at 6 o'clock SHARP точно в 6 часа
2. рязко, изведнъж, под остър ъгъл
to turn SHARP round завивам/обръщам се изведнъж
3. муз. високо (фалшиво)
IV. 1. подвигам с полутон
2. пея високо (фалшиво), повишавам
* * *
{sha:p} а 1. остър, изострен, заострен; подострен; 2. ясен, ясно(2) {sha:p} n 1. муз. диез; 2. тънка игла за шев; З. разг. мошен{3} {sha:p} adv 1. точно (за време); at 6 o'clock sharp точно в 6 ча{4} {sha:p} v ам. муз. 1. подвигам с полутон; 2. пея високо (фал
* * *
фалшиво; ясен; схватлив; свеж; резлив; остър; отривист; досетлив; диез;
* * *
1. 1 sl модерен, елегантен, контешки 2. 1 муз. с диез, много висок (фалшив) 3. 1 фон. беззвучен (за съгласна) 4. at 6 o'clock sharp точно в 6 часа 5. he was too sharp for me той ме надхитри 6. i. остър, изострен, заострен, подострен 7. ii. муз. диез 8. iii. точно (за време) 9. iv. подвигам с полутон 10. sharp walk бърза разходка 11. sharp work бързо свършена работа, напрегната борба 12. sharp's the word! по-бързо! давай 13. to be a sharp dresser обличам се елегантно/модно/контешки 14. to be sharp at arithmetic, etc. добър съм в/бива ме по смятане и пр 15. to keep a sharp watch on следя зорко 16. to turn sharp round завивам/обръщам се изведнъж 17. ам. разг. експерт, познавач 18. жив, бърз, енергичен, напрегнат (за борба и пр.) 19. муз. високо (фалшиво) 20. остър (за завой и пр.), рязък, стръмен 21. остър (за слух, зрение, ум), тънък, наблюдателен, умен, схватлив, (природно) интелигентен, буден 22. остър, рязък (за вкус), лют, парлив, тръпчив, стипчив, резлив, кисел, със силен/рязък вкус 23. остър, рязък (за звук), остър, пронизващ, бръснещ (за вятър) 24. остър, рязък, язвителен, хаплив, троснат 25. остър, силен, мъчителен (за болка и пр.) 26. пея високо (фалшиво), повишавам 27. разг. мошеник, измамник, шарлатан 28. рязко, изведнъж, под остър ъгъл 29. тънка игла за шев 30. хитър, изкусен, безскрупулен, непочтен, нечестен, задкулисен 31. ясен, ясно очертан/определен, ярък, ярко изра-зен, остър (за черти на лицето)
* * *
sharp[ʃa:p] I. adj 1. остър, с остър връх, заострен, подострен; 2. ясен, определен, отсечен; \sharp outline ясно очертание; 3. остър, рязък, стръмен; \sharp turn остър завой; 4. остър, лют, лютив, парлив, резлив, тръпчив, стипчив, кисел; жесток, разпален; \sharp air студеничък въздух; \sharp frost лют мраз; \sharp wine резливо вино; 5. (природно) умен, схватлив, интелигентен, буден; остър, тънък, наблюдателен, проницателен; \sharp eyes (ears) остър поглед (слух); to keep a \sharp look-out отварям си добре очите; as \sharp as a needle изключително интелигентен; 6. троснат, сопнат, сърдит, ядосан, остър, язвителен, жлъчен, хаплив; 7. хитър, хитричък, изкусен; безогледен, безцеремонен, дързък, безскрупулен, недобросъвестен, непочтен, задкулисен, безчестен; he was too \sharp for me той ме надхитри; 8. жив, бърз, енергичен, активен, деен, стремителен; \sharp walk бърза разходка; \sharp's the word! по-бързо! \sharp work бързо свършена работа; ожесточен бой; 9. муз. (с) диез; много висок (за детониране); at the \sharp end of на топа на устатата, в най-трудното или деликатно положение; FONT face=Times_Deutsch}}◊ adv sharply; II. n 1. муз. диез; \sharps and flats диези и бемоли; 2. тънка игла за шев; 3. sl мошеник, измамник; 4. ам. sl спец, познавач; III. adv 1. точно; at six o'clock \sharp точно в шест часа; 2. под остър ъгъл; to turn \sharp round завивам (рязко) изведнъж; 3. муз. фалшиво, с много висок тон; look \sharp по-бързо! отваряй си очите! IV. v 1. повишавам тона на (нота); 2. мошенича, мамя, служа си с измама.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Sharp — Sharp, a. [Compar. {Sharper}; superl. {Sharpest}.] [OE. sharp, scharp, scarp, AS. scearp; akin to OS. skarp, LG. scharp, D. scherp, G. scharf, Dan. & Sw. skarp, Icel. skarpr. Cf. {Escarp}, {Scrape}, {Scorpion}.] 1. Having a very thin edge or fine …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Sharp — K.K Rechtsform Kabushiki kaisha ISIN JP3359600008[1] Gründung …   Deutsch Wikipedia

 • SHARP —  Pour l’article homophone, voir Sharpe. Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom …   Wikipédia en Français

 • sharp — [ʆɑːp ǁ ʆɑːrp] adjective a sharp increase, fall etc is very sudden and very big: • a sharp rise in interest rates • Unemployment generally brings a sharp fall in income. • The group reported a sharp decline in full year profits. sharply adverb …   Financial and business terms

 • sharp — [shärp] adj. [ME < OE scearp, akin to Ger scharf, ON skarpr < IE * (s)kerb(h) < base * (s)ker , to cut > SHEAR, HARVEST, L caro, flesh] 1. suitable for use in cutting or piercing; having a very thin edge or fine point; keen 2. having… …   English World dictionary

 • sharp — sharp, keen, acute can all mean having a fine point or edge, but it is in several of their extended senses that they are most likely to come into comparison. As applied to persons or their qualities, especially of intellect, all three can… …   New Dictionary of Synonyms

 • Sharp — may refer to: *Sharp (music), a musical notation sign (music|sharp) *Sharp (flour), a flour made from hard wheat *Sharp (set theory) *Sharp (crater), a lunar impact crater *Sharp (material property)An organization: *Sharp Corporation, a Japanese… …   Wikipedia

 • sharp — [adj1] knifelike, cutting aciculate, acuate, acuminate, acuminous, acute, apical, barbed, briery, cuspate, cuspidate, edged, fine, ground fine, honed, horned, jagged, keen, keen edged, knife edged, needlelike, needle pointed, peaked, pointed,… …   New thesaurus

 • sharp — sharp; sharp·en; sharp·en·er; sharp·er; sharp·ie; sharp·ish; sharp·ite; sharp·ly; sharp·ness; sharp·ster; un·sharp; …   English syllables

 • Sharp — Sharp, adv. 1. To a point or edge; piercingly; eagerly; sharply. M. Arnold. [1913 Webster] The head [of a spear] full sharp yground. Chaucer. [1913 Webster] You bite so sharp at reasons. Shak. [1913 Webster] 2. Precisely; exactly; as, we shall… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Sharp EL-8 — von 1971 Der EL 8 von Sharp ist der erste mobile elektronische Taschenrechner der Welt, der in Serie gefertigt wurde. Er wurde im Januar 1971 eingeführt. Die Elektronik ist in vier von Rockwell hergestellten LSI ICs (large scale integration)… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”